กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจันทร์เพ็ญ ไพรสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ