กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศศิวิมล ผกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรวิทย์ หลักสระคู