กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกพร ไพรสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ