กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพีระชัย ชูทรงเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์