กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมนชยา สิมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประพจน์ ผกานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0