ปฐมวัย

นางสุดารา บุญส่ง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุวรรณี ไพรสินธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0