ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณี ไพรสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0874518904
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านโคกปูน หมู่ 18 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล