สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียนบ้านยางกระจับ ประกอบด้วย
      วงกลมสีน้ำงินล้อมรอบตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นสีเหลือง
      ด้านบนของวงกลมเป็นปรัชญาของโรงเรียนภาษาบาลี ด้านล่างของวงกลมเป็นภาษาไทย
      และมีแถบแสดงชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

สีประจำโรงเรียน ประกอบด้วย
      สีเหลือง  หมายถึง ความสว่าง สดใสของปัญญา
      สีนำ้เงิน  หมายถึง ความรักสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น