ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านยางกระจับ

       โรงเรียนบ้านยางกระจับ  ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ โดย  นายปาน  ปริบุรณะ สารวัตรศึกษาธิการอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธานในการจัดตั้ง  โดยในสมัยนั้นบ้านยางกระจับ ตำบลพรมเทพ  สังกัดอยู่กับอำเภอชุมพลบุรี  โดย นายคลิม  ลักษวุธ กำนันตำบลพรมเทพและนายเลื่อน  เมชบุตร  ผู้ใหญ่บ้านยางกระจับในสมัยนั้นได้พร้อมใจกับราษฎร์บ้านยางกระจับร่วมกันจัดตั้งขึ้น  เนื่องจากเด็กนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านพรมเทพ ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลและการเดินทางในฤดูฝนมีความยากลำบาก  จึงตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลพรมเทพ ๕ (วัดบ้านยางกระจับ) โดยมีนายเยืยน  สืบนุการณ์ เป็นครูใหญ่และนายเปลี่ยน  วรรณศรี เป็นครูน้อย  เปิดสอน ป. ๑ ถึง ป.๔

            ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๓  นายจินต์  ตระการผล ครูใหญ่ ได้มีความคิดที่จะย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ดินของโรงเรียน  โดยที่ชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันระดมทุนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อหาทุนในการจัดสร้างอาคารชั่วคราว เช่น การให้นักเรียนเลี้ยงไก่คนละ ๑ ตัวแล้วขายพร้อมกับผู้ปกครองเพื่อนำเงินมาร่วมบริจาคสร้างอาคาร จนในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ จึงได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียน แต่งบประมาณก็ยังไม่พอ ขณะนั้นนายจิตต์  ไพรสินธุ์  ครูในโรงเรียนได้สละเงินส่วนตัว จำนวน ๓๕๐ บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน จนมาแล้วเสร็จในปี ๒๔๙๙ โดยมีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเพิงไม้ขนาด ๙ * ๓๐ เมตร หลังคามุงหญ้าคา พื้นดิน ไม่มีฝา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๖๒๕ บาทใช้เสื่อกกปูนั่งเรียน หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านยางกระจับ หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนามาตลอด โดยได้รับงบประมาณทั้งจากทางราชการและทางชุมชน มีผู้บริหารและครูผู้สอนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่โดยตลอด

          ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนถึง ป.๗ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ประกอบกับที่ดินที่ตั้งโรงเรียนเดิมมีขนาดคับแคบ นายจิตต์  ไพรสินธุ์ครูใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ร่วมกับชาวบ้านจัดหาที่ดินติดถนนสายชุมพลบุรี-ท่าตูม หลักกิโลเมตรที่ 4เพื่อย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ โดยมีเนื้อที่ จำนวน ๒๐ ไร่และ นางดอน คงทน ราษฎร์บ้านยางกระจับได้บริจาดที่ดินของตนเองเพิ่มอีก ๑ไร่ โรงเรียนแห่งใหม่จึงมีพื้นรวมเป็น ๒๑ ไร่ และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนตลอดมา ในปี ๒๕๔๗ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพงศ์ศาสตร์ไพรสินธุ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้ดำเนินการบริหารการศึกษาของโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการนักเรียนในเขต 6 หมู่บ้าน มีนักเรียน ๒๒๗ คน ครู ๑๑ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน