วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านยางกระจับ

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านยางกระจับ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยน้อมนำปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการดารงชีวิตที่ดีในอนาคต ภายใต้หลักการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”

ปรัชญาของโรงเรียน

“ปญฺญา นรานํ รตนํ” (ปัญญา นะรานัง ระตะนัง) ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของปวงชน