พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    มาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

๓. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา

๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๖. พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เป้าหมาย

            ๑. นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี

          ๒. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

          ๓. นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยและแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          ๔. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง  ๖ ด้านและมีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

          ๕. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬาและนันทนาการ

          ๕. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรักและเข้าใจในตัวผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

           ๖. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ถนัดและสนใจของผู้เรียน มีการใช้เทคโนโลยีในการสอน การพัฒนางานวิจัย การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

  ๗. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ

          ๘. โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน และจัดให้มีการยกระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง