ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 59 ๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ
                  ด้วยโรงเรียนบ้านยางกระจับ จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่แม่ของตนเอง โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. จึงขอเชิญชวนคุณแม่ของนักเรียนทุกคนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ การแต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านยางกระจับ
29 ก.ค. 59 ถึง 18 ส.ค. 59 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559
                       ด้วยโรงเรียนบ้านยางกระจับ จะดำเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559  จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมชมกิจกรรมกีฬาสีภายในของนักเรียนในวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน
สนามกีฬา โรงเรียนบ้านยางกระจับ
11 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนปีการศึกษา 2559
             วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนบ้านยางกระจับ  จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.1-6  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประส่งค์ของนักเรียนสงค์ของนักเรียนปีการศึกษา 2559  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยางกระจับ แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม โรงเรียนบ้านยางกระจับ